Website Chair

Fu-Shine Pai

National University of Tainan, Taiwan

Website Co-Chair

Ming-Yi Ju

National University of Tainan, Taiwan

Website Co-Chair

Che-Hung Liu

National University of Tainan, Taiwan

Secretary

Mei-Hui Wang

National University of Tainan, Taiwan

Secretary

Yuan-Liang Wang

National University of Tainan, Taiwan

Secretary

Ya-Wen Lin

National University of Tainan, Taiwan

Secretary

Yi-Ting Fu (Ting)

National Chiao Tung University, Taiwan

Secretary

Hung-Miau Chen (NAO)

National Chiao Tung University, Taiwan

Website maintenance

Hui-Min Wang

National University of Tainan, Taiwan

Website maintenance

Hui-Ju Yang

National University of Tainan, Taiwan

Website maintenance

Yan-Liang Chen

National University of Tainan, Taiwan