Local Arrangement Chair

Wei-Yen Wang

National Taiwan Normal University, Taiwan

Local Arrangement Co-Chair

Jin-Tsong Jeng

National Formosa University, Taiwan

Local Arrangement Co-Chair

Ching-Hung Lee

Yuan Ze University, Taiwan

Local Arrangement Co-Chair

Chun-Fei Hsu

Chung Hua University, Taiwan

Local Arrangement Co-Chair

Jiann-Shu Lee

National University of Tainan, Taiwan

Local Arrangement Co-Chair

Shing-Tai Pan

National University of Kaohsiung, Taiwan