Finance Chair

I-Fang Chung

National Yang-Ming University, Taiwan

Finance Co-Chair

Shun-Feng Su

National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan